نگاهی متفاوت در علت یابی کاستی های نظام آموزشی

فرمالیسم به جان نظام تعلیم و تربیت افتاده است!

سرمایه‌های انسانی، مهم‌ترین‌ دارایی یک ملت است و همه باید از فرصت‌های برابر برای رشد و شکوفایی فردی بهره‌مند شوند. نباید به صورت گلخانه‌ای تعداد اندکی تحت حمایت قرار گیرند و خیل عظیمی از استعدادهای نامکشوف در کشتی بحران‌زده مدارس معمولی هدر روند.

اقتصاد اطلاعات و ضعف اقتصاد متعارف

نباید فراموش کرد پارادایم رقابت که بیش از دو قرن سابقه دارد، نه تنها در توضیح مسائل اقتصادی توانمند نبوده که پیشنهادهای سیاستی کارآمدی نیز نداشته است . بعضی می اندیشند که حمله به پارادایمی که چارچوب های استاندارد آن شکل گرفته است آسان است، اما من تنها یکی از فروض را تغییر داده ام ونتایجی چنین متفاوت و متضاد به دست آمده است،

یدالله دادگر

مؤلّفه های اقتصاد سیاسی اسلام

اقتصاد سیاسی نئوکلاسیک در ادبیات اقتصاد متعارف آن چنان سیطره یافته که گویی نوعی انطباق کامل بین آن ها وجود دارد این سوء تفاهم در بسیاری از متون درسی در گفته های اقتصاددانان حرفه ای در محافل دانشگاهی مرتبط با رشته ی اقتصاد و میان دانشجویان این رشته نیز نمادی برجسته دارد