نگاهی متفاوت در علت یابی کاستی های نظام آموزشی

فرمالیسم به جان نظام تعلیم و تربیت افتاده است!

سرمایه‌های انسانی، مهم‌ترین‌ دارایی یک ملت است و همه باید از فرصت‌های برابر برای رشد و شکوفایی فردی بهره‌مند شوند. نباید به صورت گلخانه‌ای تعداد اندکی تحت حمایت قرار گیرند و خیل عظیمی از استعدادهای نامکشوف در کشتی بحران‌زده مدارس معمولی هدر روند.

نقدی بر عملکرد دولت‌‌های گذشته در گفت‌وگو با دکتر «ابراهیم رزاقی»؛

از اقتصاد سرمایه‌داری تا اقتصاد قانون اساسی

حقیقت برنامه ‌های اقتصادی دولت ‌های گذشته، خصوصاً دولت‌های پس از دفاع مقدس چه بود و چه نتایجی برای جامعه‌‌ی ایران از منظر اقتصاد و فرهنگ اقتصادی در پی داشت؟ آیا برنامه‌‌های اقتصادی آن‌ها در راستای اهداف و چارچوب قانون اساسی و اندیشه‌‌ی امام خمینی بوده است؟

یدالله دادگر

مؤلّفه های اقتصاد سیاسی اسلام

اقتصاد سیاسی نئوکلاسیک در ادبیات اقتصاد متعارف آن چنان سیطره یافته که گویی نوعی انطباق کامل بین آن ها وجود دارد این سوء تفاهم در بسیاری از متون درسی در گفته های اقتصاددانان حرفه ای در محافل دانشگاهی مرتبط با رشته ی اقتصاد و میان دانشجویان این رشته نیز نمادی برجسته دارد