مدینه عادله:مقدمه‌ای بر نظریه عدالت اقتصادی در قرآن

هدف اصلی اين كتاب آن است كه با گوشه چشمی كه به تلاش‌های پيشينيان شده، نظريه منسجم و سازگاری را با تكيه بر قرآن كريم كه مهم‌ترين آبشخور معرفتی مسلمانان در طول تاريخ بوده است، ارائه كند.

مدینه عادله:مقدمه‌ای بر نظریه عدالت اقتصادی در قرآن

هدف اصلی اين كتاب آن است كه با گوشه چشمی كه به تلاش‌های پيشينيان شده، نظريه منسجم و سازگاری را با تكيه بر قرآن كريم كه مهم‌ترين آبشخور معرفتی مسلمانان در طول تاريخ بوده است، ارائه كند.

معرفی کتاب "دکترین شوک: ظهور سرمایه ­داری فاجعه"/مرتضی مصطفوی

کشور های جهان؛آزمایشگاه­ِ آموزه های فریدمن

آنچه نئولیبرال­ها به آن معتقدند همان آموزه­های لیبرالی است که منطبق بر نظریه آدام اسمیت استوار است. دخالت حداقلی دولت و بازار آزاد سیاست­های اصلی این جریان فکری است که چشم امید به دست نامرئی بازار دارند